Lejebetingelser

Lejebetingelser

Når vi udlejer vores materiel, er det fordi det skal bruges. Vi ved også at ting kan ske når vi ikke kan holde øje med det hele tiden.  Vi beder vores kunder om at behandle de lejede genstande med fornuft og respekt.
Samt overholde de forpligtigelser der er indgået ved lejemålets start.

1. Generelle betingelser

Hvis andet ikke er skriftligt aftalt, er det nedenstående lejebetingelser der er grundlag for et hvert lejemål, der aftales med Smartos Telte – Din lokale festudlejer. Den der rekvirerer ydelsen betegnes i følgende for lejer og Smartos Telte – Din lokale festudlejer som udlejer.

2. Lejeperiode

Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser for leje perioden som typisk er tre dage – leveringsdag, brugsdag og afhentningsdag. Hvis udlejer ikke modtager det lejet materiel retur rettidigt, vil ekstra leje blive opkrævet pr. påbegyndt dag. Ved afhentning på vores lager skal aftalte udleverings dag og tilbageleverings dag samt tidsrum overholdes da det ellers vil med føre et yderligere gebyr.

3. Ændring af ordre / afbestilling

En lejeaftale kan reguleres indtil 14 dage før levering. Ved regulering menes op- / nedjusteringer af antal af bestilte varer. Der kan afbestilles hele vareprodukter eller hel ordre indtil 30 dage før her menes ikke sletning af poster
Ved afbestilling af lejeaftale 30 dage før leverings- eller afhentningsdato betales halv leje. Ved afbestilling 14 dage eller mindre før leverings- eller afhentningsdato betales hele lejebeløbet.

4. Levering og transport

Der beregnes transport ud fra leveringsadressen. Ved transport forstås kørsel fra udlejers adresse, og så tæt på lejers ønskede brugsadresse som lovligt muligt.
Ved teltopsætning: Levering er til gadeplan, med max. 15 meter bærevej fra bilen. Over 15 meter kommer der ekstra tillæg. Er der trapper, niveauforskel eller dårlig passage vil dette koste yderligere et ekstra tillæg.

ved levering af øvrigt: levering til kantsten/indkørsel og lejer er behjælpelig med aflæsning og pålæsning.

Hvis lejer selv forestår transport, skal dette foregå i en ren lukket bil eller rengjort og lukket cargo trailer – ikke trailer med presenning – der vil ikke blive udleveret hvis dette ikke er overholdt – således, at transporten af det lejede materiel kan foregå under betryggende forhold. For eventuelle transportskader i forbindelse hermed, hæfter lejer for. Kom 2 personer ved afhentning/aflevering, da lejer selv står for af- og pålæsning af det lejede.

Lager adresse: Teglværksvej 2A, 4230 Skælskør

5. Forsinkelse

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb, kraftig vind/storm eller anden force majeure, som forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering af materiellet, så længe den pågældende tilstand varer. Hvis en levering forsinkes eller forhindres på grund af nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen, hvis forsinkelsen er væsentlig for lejer.
Udlejer er uden ansvar for lejer eller andre.

6. Opklæbning mv.

Der må ikke monteres skilte med tape, klæbegummi, klistermærker eller males m.v. på telte, gulv, borde, stole, bænke, eller andet tilhørende udlejer.

7. Ansvarsfraskrivelse

Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader der måtte ske mens lejer benytter det lejede.  Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for evt. beskadigelse af kloak, kabler o. lig. som rammes med jordspyd ved opsætning af telte. Det er lejers pligt at gøre opmærksom på disse eller udlevere tegninger over dette.

8. Ansvar for det lejede materiel

Lejer er ansvarlig for alt materiel i lejeperioden og pligtig til at overholde lejebetingelserne. Lejer er ansvarlig for enhver skade, der måtte ske på det lejede materiel, hvad enten skaden er sket hændeligt, groft uagtsomt, eller med forsæt.
I alle tilfælde hvor forsikringen ikke dækker – og dette ikke kan bebrejdes udlejer – er lejer ansvarlig i fuldt omfang for skaden.
Lejer har ansvaret for at indhente enhver tilladelse fra politi og anden offentlig myndighed, i det omfang arrangementet kræver dette.

9. Erstatningspligt

Lejer er altid erstatningspligtig overfor uforklarlig bortkomst og beskadigelse af det lejede. Kan en reparation udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og ikke reparer bare skader, erstattes til fuld nyværdi plus eventuelle fragt omkostninger.

10. Rengøring

De lejede genstande bliver udleveret i rengjort stand og skal være pakket i samme emballage som ved modtagelsen. Rengøring af de udleverede genstande skal foretages jf. udleveret rengøringsinstrukser, hvis ikke andet er aftalt med udlejer. Bliver genstandene afleveret uden rengøringsinstrukserne er fulgt efter faktureres rengøringsgebyr, prisen fastsættes af udlejer. Er der lejet service skal dette skyldes af, efter endt brug og sættes i udleveret kasser. Modtager vi service der ikke er blevet skyllet af, bliver der efterfølgende opkrævet et ekstra rengøringsgebyr, svarende til 50% af det fulde faktura beløb. Dette skyldes at der bliver brugt ekstra timer på iblødsætning med mere inden vi kan vaske servicen af i vores maskiner.

11. Eventuelle reklamationer

Hvis lejer ikke inden 24 timer efter modtagelsen, rapporterer til udlejer om fejl eller mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som beskrevet i pkt. 9. Ved eventuelle reklamationer send da en mail til info@smartos-telte.dk – gerne med foto der kan dokumenter eventuelle anmærkninger.

12. Betalingsbetingelser

Lejer skal betale fremsendt ordrebekræftelse minimum 14 dage før brugsdagen, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer. Er ordrebekræftelse ikke betalt bliver levering annulleret. I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.

13. Forbehold og ændringer

Udlejer tager forbehold for udsolgte varer, trykfejl, stavefejl, leveranceændringer fra leverandører samt øvrige forsinkelser som udlejer ikke har mulighed for at kontrollere.   Udlejer har ret til at ændre nærværende ”Gældende lejebetingelser” og ”prisliste” uden varsel.